Blog

14EKİ20093288

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Bağlanan Özürlü Maaşı

etiketler :Özürlü Maaşı, 2022 Sayılı Kanun, Yeşil Kart

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAĞLANAN ÖZÜRLÜ MAAŞI

5378 Sayılı Kanun'un 25.Maddesi ile 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1'e göre 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;
a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan,18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden,
b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden,
c) Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla,
her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutardan daha az geliri olanlara, Kanunda belirtilen oranlarda aylık bağlanır.

Yukarıda belirtilen vasıflara sahip özürlüler 65 yaşından sonra da aynı miktarda maaş alabilirler.

Annesi veya babasının vefatı nedeniyle gelir veya aylık alan özürlülerin gelir veya aylıkları bazen özürlü maaşından daha az olabilir. Bu hükme göre aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır. Böylece özürlü birey özürlü maaşına ihtiyaç duymaz ve sosyal güvenlik kuruluşunun sağladığı imkanları kaybetmemiş olur.

Özürlü bir sosyal güvenlik kuruluşunun tedavi hizmetinden yararlanıyorsa 2022 sayılı kanuna göre verilen tedavi yardımından yararlanabilmesi için sosyal güvenlik kuruluşunun sağladığı tedavi hizmetinden feragat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca; 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı "Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8'inci maddesi ile; 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanunun 7'inci maddesi "Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı Ödeme Gücü olmayan Vatandaşların Tedavi giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanır."şeklinde değiştirilmiş olup, özürlü aylığı bağlananların tedavilerinin yeşil kart verilerek sağlanması gerçekleşmiştir.

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAĞLANAN ÖZÜRLÜ MAAŞINA MÜRACAAT İÇİN NE YAPILMALIDIR:

Özürlü bireyin İkametgah adresine göre ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne nüfus cüzdanı ile müracaat edildiğinde mal müdürlükleri tarafından özürlü bireyin ,ilgili hastanelere sevki yapılmakta ve alınan Sağlık Kurulu Raporuna göre işlemlere devam edilmektedir(Özür derecesinin % 40 ve üzeri olması gerekmektedir).

Konu ile ilgili olarak , Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 20.6.2006 Tarih 26204 R.G. Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğe bakılabilir.